Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit taakveld richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehele grondgebied van Best. Hierbij moet worden gedacht aan structuurvisies en bestemmingsplannen, beleidsontwikkeling en uitvoeringsprojecten wat betreft volkshuisvesting, natuur en landschap en de transitie van het landelijk gebied, opwaardering van de stationsomgeving, projecten met bouwgrondexploitaties (zie ook de risicoparagraaf) en ruimtelijke initiatieven van derden. Ook het Omgevingsrecht maakt onderdeel uit van dit taakveld met vergunningverlening en handhaving. Dit taakveld vertaalt de ruimtelijke weerslag van de doelen van de andere taakvelden.

Een belangrijke opgave is de implementatie van de Omgevingswet die op 1-7-2022 in werking treedt. De op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie en het daarop volgende omgevingsplan hebben betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving en gaan in op de samenhang tussen ruimte, water, duurzaamheid, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie beschrijft ook de gewenste ontwikkelingen van maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheidsbevordering.

Binnen dit taakveld werken we ook in regionaal verband, met name binnen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Stichting Landschap Het Groene Woud (als gebiedsgerichte uitvoeringsorganisatie binnen Van Gogh Nationaal Park i.o.).

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking. Deze wet zorgt voor meer gebruiksgemak voor inwoners en ondernemers door eenvoudigere regels, snellere processen en meer lokale afwegingsruimte. Een deel van de voorbereidingswerkzaamheden loopt door tot na inwerkingtreding van de wet (formeel tot eind 2029).

Omgevingsplan
Vanaf januari 2022 tot eind 2024 werkt onze gemeente aan de totstandkoming van het definitieve omgevingsplan. In dat traject gaan we de omgevingsvisie vertalen naar de planologische regeling. En zetten we de juridische regels om naar toepasbare regels. Ook gaan we aan de slag met de vraag welke activiteiten vergunningsvrij zijn, onder de meldplicht vallen of onder de vergunningplicht. Zodoende kunnen inwoners en ondernemers uiteindelijk heel eenvoudig via internet vaststellen of hun plan te realiseren is en wat ze daarvoor nodig hebben.

Structurele effecten
De inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook het benutten van de eigen keuzevrijheid van de gemeente hebben invloed op het 'vergunningenpakket'. Uiteraard zijn de veranderingen bedoeld voor een betere dienstverlening. Ze leiden echter ook onvermijdelijk tot een andere legesopbrengst. De mate waarin voor- of nadelen ontstaan, is afhankelijk van de keuzes die de komende tijd gemaakt worden. Bij het maken van de keuzes nemen we in onze afwegingen mee wat de gevolgen zijn voor onze toekomstige financiële huishouding. Ook de formatieve en organisatorische gevolgen en de gevolgen voor de samenwerking met ketenpartners (zoals de ODZOB) zijn daar onderdeel van.

Wonen
De gemeente zet zich in om voldoende passende en betaalbare woningen te realiseren voor de verschillende doelgroepen. De ambities en concrete doelen liggen vast in de gemeentelijke woonvisie (2017). Om de ambities te kunnen realiseren werken we samen met ontwikkelende en bouwende partijen en woningcorporaties. Ook stemmen we af met gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Bij nieuwbouwplannen hanteert de gemeente de Brainport Principes als beoordelingskader.  

Woonvisie
De gemeentelijke woonvisie is inmiddels ruim vier jaar oud. De kern van de visie is nog steeds actueel. Toch passen we de visie op onderdelen aan, onder andere op basis van de meest recente inzichten over de woningbehoefte en prognoses (Provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognoses (2020), Quick scan woningmarkt (2020) en Regionaal woningbehoefteonderzoek (2021)). Om deze reden stellen we een nieuwe woonvisie op in combinatie met een uitvoeringsprogramma. Voor 2022 en verder ligt het zwaartepunt op:

  • het bevorderen van doorstroming
  • ervoor zorgen dat senioren zoveel mogelijk kunnen wonen in een voor hen passende omgeving
  • het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk en verduurzaming van (bestaande) woningen
  • zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de kleinere huishoudens

Programmering en uitvoering Woondeal regio Eindhoven
Alle (potentiële) woningbouwlocaties staan sinds kort op een gemeentelijke woningbouwlijst. Deze lijst vormt de basis voor de jaarlijkse monitoring. De harde plancapaciteit in deze lijst bevat tot circa 2.000 woningen. Het overgrote deel van deze harde plannen is voorzien op de grotere locaties Aarlesche Erven, Dijkstraten en Steegsche Velden. Het volume van de zachte plancapaciteit bedraagt circa 2.500 woningen. Het grootste deel van de harde en zachte plannen realiseren we in de periode tot 2030. Hierover maken we eind 2021 afspraken met de regio in het Afsprakenkader wonen SGE en het Verstedelijkingsakkoord, dat voortvloeit uit het MIRT. Het streven voor Best is om - in lijn met de Woondeal en de daarmee samenhangende Versnellingsopgave - tot circa 3.000 woningen te realiseren in de periode 2022-2030 en minimaal 1.000 woningen in de periode 2030-2040.

Flexwonen
In 2021 komt een beleidsnotitie Flexwonen gereed. Deze notitie is in lijn met het regionale Afsprakenkader huisvesting arbeidsmigranten en de lokale beleidskoers van de gemeente (onder andere vastgelegd in de Bedrijventerreinenvisie, 2021). De beleidsnotitie krijgt een doorvertaling in een paraplubestemmingsplan dat naar verwachting eind dit jaar of begin 2022 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Om grip te houden op flexwonen en de huisvesting van arbeidsmigranten in de (woon)wijken, overwegen we een vergunningstelsel voor woningsplitsing en kamerbewoning te introduceren, We verwachten hiervoor ook de Algemene Plaatselijke Verordening en de Huisvestingsverordening te moeten aanpassen.

Gebiedsontwikkelingen

Nieuwe woonwijken
Met de realisatie van de projecten Aarlesche Erven, Steegsche Velden en Dijkstraten levert de gemeente een forse bijdrage om in de grote woningbehoefte te voorzien. Voor Dijkstraten is de verwachting dat we in 2022 de afrondende fase bereiken. En in Aarlesche Erven en de vervolgfase van Steegsche Velden is er volgend jaar volop bouwontwikkeling.

Stationsomgeving
Inmiddels hebben we een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een transformatie van de stationsomgeving. Ook hebben we een voorkeursrecht (eerste recht van koop voor de gemeente) gevestigd op de locatie. In vervolg op de verkenning maken we de komende jaren een concretisering naar een mogelijk programma voor de stationsomgeving. Daarin is aandacht voor wonen, mobiliteit, economie en andere aanvullende, geschikte functies.

Locatie De Boomgaard
Voor een gebied gelegen tussen de Oranjestraat, de Zomereik en de Bosseweg heeft zich een initiatiefnemer aangemeld om deze locatie te ontwikkelen. De eerste gedachten bevatten een woningbouwprogramma van circa 250 tot 300 woningen. Het plan is opgenomen in de woningbouwlijst. En is interessant in het kader van de Versnellingsopgave. Wanneer de verkenning leidt tot de conclusie dat het plan ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is, verwachten wij dat het plan in de loop van 2022 verder uit te werken.

Lasten, baten en saldo

Lasten

16.801.006

18,4 %

Baten

14.920.908

16,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59