Programma's

Volksgezondheid en milieu

Dit taakveld gaat over het thema duurzaamheid met bijbehorend energievraagstuk en de bescherming van de fysieke leefomgeving. Daarnaast betreft het de reiniging van de openbare ruimte, de riolering en afvalstoffenverwijdering, inclusief het bijbehorende beleid. De inspanningen zijn gericht op het behouden, verbeteren en verduurzamen van het leef- en werkmilieu. Ook het omgevingsrecht maakt deel uit van dit taakveld, voor wat betreft vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu, dit op basis van de op regionaal niveau geactualiseerde prioritering. Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken stelt de gemeente periodiek een water- en rioleringsplan op.
Voor wat betreft het onderdeel van de volksgezondheid aangaande activiteiten voor inwoners (zowel jong als oud) verwijzen we naar het programma Sociaal Domein, met name het onderdeel jeugd en wmo.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.038.137

8,8 %

Baten

7.385.413

8,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59