Financiën

Overzicht incidentele lasten en baten

 

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN  2022-2025

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Taakveld 04

Projectleider huisvesting (Kaderbrief 2022)

40.000

Uitvoering verbeterplan, opleidingskosten teamleiders (Kaderbrief 2022)

25.000

Capaciteitsuitbreiding P&O advies (kaderbrief 2022)

85.000

86.955

88.955

Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie (Kaderbrief 2022)

15.000

15.240

15.484

Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau (Kaderbrief 2022)

21.000

Taakveld 12

Veiligheidsadvisering A + B evenementen (Kaderbrief 2022)

34.500

Taakveld 42

IHP, meubilair, inrichting en exploitatie (Kaderbrief 2022)

133.000

Taakveld 57

Vergroening vermindering effecten klimaat (Kaderbrief 2022)

100.000

Taakveld 63

Klantmanagers werk, zorg en inburgering-tijdelijk (Kaderbrief 2022)

75.000

102.300

Taakveld 672

Preventief jeugdbeleid, gevolgen Covid-19 (Kaderbrief 2022)

80.000

Taakveld 81

Omgevingsplannen (Kaderbrief 2022)

50.000

Vervangende capaciteit invoering omgevingswet (Kaderbrief 2022)

40.000

40.920

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

544.500

245.415

258.439

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Taakveld 81

Implementatie omgevingswet

55.000

Taakveld 82

Nadelig saldo grondexploitatie

405.853

348.988

163.215

166.479

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

460.853

348.988

163.215

166.479

Totaal incidentele lasten

1.005.353

594.403

421.654

166.479

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

-

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

0

0

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

-

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidentele baten en lasten:

Totaal incidentele lasten

1.005.353

594.403

421.654

166.479

Totaal incidentele baten

0

0

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

0

0

0

87.014

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-694.353

-531.038

-189.215

-253.493

Totaal incidentele baten en lasten (saldo)

311.000

63.365

232.439

0

PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2022-2025 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018

Totaal saldo van baten en lasten

-680.240

-552.538

-499.601

370.774

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.587.095

1.332.896

932.767

692.690

Begrotingssaldo na bestemming

906.855

780.358

433.166

1.063.464

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

311.000

63.365

232.439

0

Structureel begrotingssaldo

1.217.855

843.723

665.605

1.063.464

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59