Programma's

Bestuur en ondersteuning

Dit taakveld gaat over de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. Hierbij is ook aandacht voor de wijze waarop de verbinding met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties vanuit de raad wordt gelegd.

Externe dienstverlening

We zetten in 2022 stevig in op de verbetering van onze externe dienstverlening, zowel digitaal als op andere manieren. Dat doen we vanuit onze eigen ambitie en vanuit maatschappelijke en wettelijke opgaven. Daarbij kijken we zowel naar instrumentele aspecten als naar de ‘zachte' kant van dienstverlening, zoals klantvriendelijk en klantgericht handelen en het vergroten van eigenaarschap. Ons motto is: ‘Van denken naar doen’. We voeren concrete acties uit die leiden tot grotere tevredenheid over onze dienstverlening. Natuurlijk betrekken we onze inwoners en ondernemers daarbij. We maken de verbinding met inwoners- en overheidsparticipatie, want dienstverlening en inwoners- en overheidsparticipatie gaan hand in hand.

Participatie
Een ander centraal thema in dit taakveld is de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken bij het opstellen van beleid (inwonersparticipatie) én hoe wij meedenken over of meewerken aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De faciliterende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld. Het gaat ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels. Inwonersparticipatie vraagt bovendien speciale aandacht. Enerzijds wat betreft het betrekken van een diverse(re) groep inwoners en anderzijds wat betreft vernieuwing en digitalisering van de participatie. Zodat de participatie-input komt van een brede groep uit de samenleving en zodat participatie ook in tijden van corona kan plaatsvinden.
We zien inwonersparticipatie als een gezamenlijk doel van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. We trekken hierin samen op.

Maatschappelijke vraagstukken pakken we daarnaast steeds vaker op in nauwe samenwerking met gemeenten om ons heen. Het uitgangspunt daarbij is: lokaal wat kan en regionaal wat moet.  

Lasten, baten en saldo

Lasten

19.388.632

21,2 %

Baten

59.151.808

64,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59