Met deze begroting 2022 - 2025 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2022. Deze begroting is op 8 november 2021 door de raad vastgesteld inclusief 3 amendementen. Deze hebben betrekking op extra formatie griffie, extra middelen voor jeugdzorg en het vervallen van de extra OZB stijging van 4% voor de jaren 2023-2025. De financiële gevolgen van deze amendementen zijn niet in deze begroting verwerkt. Inclusief deze 3 amendementen is de meerjarenbegroting over 4 jaren nog steeds sluitend. Ook dit jaar zijn we daar wéér in geslaagd. En met de extra financiële middelen van het Rijk kunnen wij onze doelstellingen rondom het sociaal domein nog beter realiseren.

In het huidige beleidsakkoord ligt de nadruk op de uitvoering en dat vergt daadkracht, creativiteit en een goed ingerichte en werkende ambtelijke organisatie. Dit is als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van deze programmabegroting. In het voorjaar 2022 vinden er nieuwe verkiezingen plaats. Voorafgaand hieraan gaan we graag in gesprek met de gemeenteraad zodat deze input meegenomen wordt bij het opstellen van een nieuw beleidsakkoord. We willen graag spreken over toekomstige investeringen, ontwikkelingen en financiële beleidskeuzes. Te denken valt aan onderwerpen zoals het stationsgebied, woningbouwversnelling, verkeersveiligheid, duurzaamheid, de vergrijzing in het sociaal domein en het weerstandsvermogen.
In de speerpunten staan de pijlers voor de komende jaren vermeld. Deze leest u hieronder.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59