Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft informatie over de mate waarin de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen. In het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ is aangegeven dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle niet-kwantificeerbare risico's.

 • De (beschikbare) weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken of om niet voorziene daling van inkomsten te compenseren.
 • Niet gekwantificeerde risico's zijn gebeurtenissen waaraan geen bestuurskeuze ten grondslag ligt en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Deze kunnen van materiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

In deze paragraaf zijn opgenomen:

 • de vermogenspositie
 • de kengetallen van de financiële positie
 • de beschikbare weerstandscapaciteit
 • de risicoanalyse
 • de ratio weerstandsvermogen

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad dat de begroting in continuïteit sluitend is. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent echter dat er geen ruimte is voor tegenvallers. Hierdoor kan de uitvoering van de programma’s in gevaar komen. Een financiële buffer is daarom noodzakelijk. Hoe groot die buffer moet zijn hangt af van het risicoprofiel van de gemeente. Factoren die hierbij een rol spelen (onder andere): sociale structuur, groeipotenties en interne bedrijfsvoering.

Vermogenspositie

Om een inzicht te geven in de vermogenspositie van de gemeente zijn hieronder de verwachte balans voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 weergegeven.

Prognose balans 2022 - 2025 (bedragen x € 1.000)

Bedragen per 31-12-

Bedragen per 31-12-

Activa

2022

2023

2024

2025

Passiva

2022

2023

2024

2025

Vaste activa

Eigen vermogen (vaste passiva)

Immateriele vaste activa

0

0

0

0

Algemene reserves

14.087

13.991

13.967

14.056

Materiele vaste activa

61.661

58.328

55.541

53.993

Bestemmingsreserves

23.914

21.012

19.373

17.980

Dekkingsreserves

35.194

36.858

37.588

38.200

Totaal vaste activa

61.661

58.328

55.541

53.993

Totaal eigen vermogen (vaste passiva)

73.195

71.861

70.928

70.236

Financiele vaste activa

Vreemd vermogen lang (vaste passiva)

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

77

77

Voorzieningen

10.534

10.425

10.196

11.234

Leningen aan woningbouwcorporaties

0

0

0

0

Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)

0

0

0

0

Overige langlopende geldleningen

3.431

3.102

2.773

2.442

Totaal financiele vaste activa

3.508

3.179

2.850

2.519

Totaal vreemd vermogen lang (vaste passiva)

10.534

10.425

10.196

11.234

Vlottende activa

Vreemd vermogen kort (vlottende passiva)

Voorraden onderhanden werk:

Netto vlottende schulden

5.475

3.000

3.000

3.000

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

21.035

18.933

11.178

8.631

Overige overlopende passiva

4.000

4.000

4.000

4.000

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

6.500

8.346

18.055

22.827

Liquide middelen

400

400

400

400

Overlopende activa

100

100

100

100

Totaal vlottende activa

28.035

27.779

29.733

31.958

Totaal vreemd vermogen kort (vlottende passiva)

9.475

7.000

7.000

7.000

Totaal activa

93.204

89.286

88.124

88.470

Totaal activa

93.204

89.286

88.124

88.470

 

Kengetallen financiële positie (cijfers per 31-12)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

-9,8%

3,9%

2,9%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-16,4%

-2,3%

-1,1%

Solvabiliteitsratio

72,6%

76,8%

78,5%

Structurele exploitatieruimte

1,3%

0,4%

2,1%

Grondexploitatie

40,0%

37,6%

24,6%

Belastingcapaciteit

95,6%

95,1%

96,3%

Toelichting gehanteerde kengetallen

 • Netto schuldquote (%):

biedt inzicht in het niveau van de schulden ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie.  Het percentage van 2,9% betekent dat er nagenoeg geen schuld is.

 • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (%):

wordt berekend overeenkomstig de netto schuldquote, vermeerderd met leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen. Dit kengetal houdt ook rekening met de risico's die gelopen worden bij voornoemde partijen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie . Het percentage van -1,1% betekent dat er, inclusief de correctie voor de verstrekte leningen per saldo nagenoeg geen schuld is.

 • Solvabiliteitsratio (%):

geeft inzicht in hoeverre we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Berekend is het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Hoe hoger het percentage, hoe beter  we in staat zijn om aan onze toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. Anders gesteld: hoe hoger ons eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen, hoe beter we in staat zijn om onze verplichtingen op de lange termijn na te komen. Met een solvabiliteitsratio van 78,5% zijn wij in de toekomst in staat om aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

 • Structurele exploitatieruimte (%):

dit kengetal berekent de structurele baten minus lasten, gecorrigeerd met structurele mutaties in reserves gedeeld door de totale baten gecorrigeerd met structurele mutaties in reserves uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger het percentage hoe meer ruimte er is voor structurele uitgaven. In financieel opzicht moet ernaar worden gestreefd om structurele lasten zoveel mogelijk af te dekken door structurele baten. Het percentage is > 0%. Dit betekent dat sprake is van een gezonde balans tussen de structurele uitgaven en de structurele baten.

 • Grondexploitatie (%):

geeft de verhouding weer tussen de waarde van gronden ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties in de reserves. Investeringen in grondexploitaties worden verwerkt in de waarde van de gronden en verhogen onze risico's (en verhogen de waarde van het kengetal). Gerealiseerde verkoopopbrengsten verlagen de waarde van de gronden (en verlagen de waarde van het kengetal). Best heeft op dit moment relatief veel bouwgronden in exploitatie.

 • Belastingcapaciteit (%):

vergelijkt de lokale lastendruk van een meerpersoonshuishouden in Best met gemiddelde WOZ-waarde voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing met de gemiddelde landelijke lastendruk voor een meerpersoons huishouden met gemiddelde WOZ-waarde voor ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Een percentage van 96,3% betekent dat de lokale lastendruk lager ligt dan de landelijk gemiddelde lastendruk.

De berekende kengetallen zijn op basis van normen van het Rijk in te delen in 3 categorieën:

 • categorie A: minst risicovol
 • categorie B: gemiddeld risicovol
 • categorie C: meest risicovol

·

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente is als volgt opgebouwd:

 • onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • budget voor het doen van onvoorziene uitgaven
 • vrije algemene reserve
 • stille reserves: het verschil tussen de actuele liquidatiewaarde en de boekwaarde van activa (gemeentelijke eigendommen).

In de onderstaande tabel is de beschikbare weerstandscapaciteit weergegeven:

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Kengetal begroting 2021

Kwalificatie Best

Netto schuldquote                       

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

2,9%

A

Netto schuldquote gecorrigeerd 

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

-1,1%

A

Solvabiliteitsratio

> 50%

tussen 20% en 50%

< 20%

78,5%

A

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

< 0%

2,1%

A

Grondexploitatie

< 20%

tussen 20% en 35%

> 35%

24,6%

B

Belastingcapaciteit

< 95%

tussen 95% en 105%

> 105%

96,3%

B

Kengetallen financiële positie meerjarenraming 2023-2025

Meerjarenraming
2023

Meerjarenraming
2024

Meerjarenraming
2025

Netto schuldquote

-2,2%

-12,9%

-19,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-5,9%

-16,0%

-21,9%

Solvabiliteitsratio

80,5%

80,5%

79,4%

Structurele exploitatieruimte

1,0%

0,7%

1,3%

Grondexploitatie

22,5%

12,5%

10,1%

Belastingcapaciteit

97,7%

99,1%

100,6%

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente is als volgt opgebouwd:

 • onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • budget voor het doen van onvoorziene uitgaven
 • vrije algemene reserve
 • stille reserves: het verschil tussen de actuele liquidatiewaarde en de boekwaarde van activa (gemeentelijke eigendommen).

In de onderstaande tabel is de beschikbare weerstandscapaciteit weergegeven:

Weerstandscapaciteit

Bedrag x € 1.000

Jaarlijkse exploitatie :

Onbenutte belastingcapaciteit OZB 

3.761

Stelpost voor onvoorziene uitgaven

51

Totaal weerstandscapaciteit in de jaarlijkse exploitatie

3.812

Vermogenssfeer per 1 januari 2022:

Vrije algemene reserve

14.229

Stille reserves

1.941

Totaal weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer 

16.170

Voor het afdekken van risico's gebruiken wij alleen de weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer. De ontwikkeling van deze capaciteit staat in grafiek 2.

Toelichting

Onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Voor de OZB wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de zogenaamde artikel 12-norm gehanteerd. Dit is het OZB-tarief dat een gemeente minimaal moet hanteren om in aanmerking te komen voor een artikel 12-uitkering. In de meicirculaire 2021 wordt hiervoor een normpercentage van 0,1800% van de WOZ-waarde aangegeven. De onbenutte belastingcapaciteit OZB betreft het verschil tussen het in de gemeente geldende tarief en het normtarief voor artikel 12-gemeenten.

Onvoorzien
Het budget voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks geïndexeerd en is in 2022 € 50.848. In de Financiële verordening 2020 zijn de volgende voorwaarden verbonden aan het doen van uitgaven ten laste van dit budget: het budget voor onvoorziene uitgaven moet ruimte bieden voor de uitgave, de uitgave moet incidenteel zijn, de uitgave moet niet voorzien zijn en de uitgave moet op grond van de wet, een overeenkomst of een ander zwaarwegend belang onontkoombaar zijn.

Vrije algemene reserve
De vrije algemene reserve is een reserve waarvoor de gemeenteraad nog geen besteding heeft vastgelegd. Voor de berekening in deze paragraaf wordt de stand van deze reserve volgens deze begroting per 1 januari 2022 gehanteerd. Het saldo van de vrije algemene reserve wordt per 1 januari 2022 geraamd op € 14.229.000.

Stille reserves
Er is sprake van een stille reserve wanneer de actuele liquidatiewaarde van een gemeentelijk eigendom hoger is dan de boekwaarde. Het gaat hierbij om alle gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • landbouwgronden, die (nog) niet in bouwgrondexploitaties zijn opgenomen
 • gebouwen, waaronder woningen

FINANCIELE RISICOANALYSE

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Het is belangrijk dat de gemeenteraad de financiële risico’s kent en hierop stuurt. Per 1 oktober 2021 is een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. Hieronder vindt u de resultaten.

In hoeverre kan onze organisatie financiële tegenvallers opvangen?
Uit de risicoanalyse blijkt dat onze organisatie uitstekend in staat is om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen.

Of we financiële tegenvallers kunnen opvangen hangt af van twee factoren:

 • de risico’s die de gemeente loopt,
 • de middelen die de gemeente vrij kan maken om risico’s op te vangen

Hieronder lichten we deze twee factoren toe.

Welke financiële risico’s loopt onze gemeente?
Hieronder staan de belangrijkste financiële risicogebieden benoemd:

 1. Grondexploitaties
 2. Juridische geschillen
 3. Informatievoorziening ten behoeve van de bedrijfsvoering
 4. Verstrekte en gewaarborgde geldleningen
 5. Prijsstijging bouwmaterialen
 6. Vastgoed
 7. Omgevingswet
 8. Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel
 9. Corona effect op belastingen, leges en kermis inkomsten
 10. Sociaal domein
 11. Milieu
 12. Gemeenschappelijke regelingen

Welke financiële risico’s zijn veranderd?
Hieronder vindt u de wijzigingen in de risico's per 1 oktober 2021 ten opzichte van de laatste analyse per 1 oktober 2020[1].

Risicogebieden

 • Sociaal domein

Inwoners kunnen bij ons terecht voor:

 • uitkeringen;
 • zorgvoorzieningen voor jeugdigen;
 • voorzieningen en ondersteuning zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen of meer mogelijkheden hebben om aan het sociale leven mee te doen.

  We hebben voor het sociaal domein € 756.000 nodig als buffer om risico’s op te vangen. We hebben hier nu 1.309.000 voor gereserveerd (risicoreserve Sociaal domein, dit bedrag is ook bedoeld om de transformatie verder vorm te geven). Dit houdt in dat we voldoende hebben gereserveerd om alle gecalculeerde risico’s in het sociaal domein op te vangen.

 • Corona effect op belastingen, leges en kermis inkomsten

De kans dat de gemeente belastingen, leges en kermis inkomsten mist als gevolg van de coronacrisis is in 2022 aanwezig. Afhankelijk van de duur en de omvang kan de gevolgschade variëren. Deze is nu ingeschat op € 690.000 (was € 716.000) met een gewogen risicokans van 18% (was 23%).

 • Vastgoed

Op het gebied van Vastgoed lopen we verschillende risico’s zoals bijvoorbeeld leegstand en waardevermindering. Het totale risicobedrag voor vastgoed is € 3.200.000 met een gewogen risicokans van 7%. Bij de vorige risicoanalyse was dit € 3.700.000 resp. 32%. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een wijzigingen in de inschatting van versnelde technische en functionele veroudering en door een bijstelling van het risico op waardevermindering van vastgoed.

 • Verstrekte en gewaarborgde geldleningen

Ontwikkelingen binnen de verstrekte en gewaarborgde geldleningen hebben geleid tot een nieuwe inschatting. Het risicobedrag wordt nu ingeschat op € 5.050.000 (was € 5.300.000) met een risicokans van 11% (was 12%).

 • Informatievoorziening ten behoeve van de bedrijfsvoering

De kans op verstoringen in de bedrijfsvoering door bijv. brand en cybercriminaliteit is aanwezig. Afhankelijk van de oorzaak en de omvang kan de gevolgschade variëren. Deze is nu ingeschat op € 12.620.000 met een gewogen risicokans van 5%.

 • Bouwmaterialen

Er is een grote stijging van kosten van (bouw)materialen de laatste periode. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een prijsstijging op bouwmaterialen echter het risico bestaat dat dit niet voldoende is. Daarom is dit risicogebied toegevoegd aan deze risicoanalyse. Het totale risicobedrag is € 1.600.000 met een gewogen risicokans van 25%.

 • Omgevingswet

Met de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging per 2022 ontstaan een aantal nieuwe risico’s. Deze hebben met name betrekking op digitalisering, gevolgen van de nieuwe regelgeving voor de legesinkomsten en aanpassingen in de bedrijfsvoering. Het totale risicobedrag is € 415.000 met een gewogen risicokans van 43%.

 • Gemeenschappelijke regelingen
  Ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regelingen hebben geleid tot een nieuwe inschatting. Het risicobedrag wordt nu ingeschat op € 880.000 (was € 350.000) met een risicokans van 9% (was 10%).

De overige risicogebieden zijn niet gewijzigd.

Wat is de nieuwe risico inschatting?
We hebben voor de grondexploitaties en het sociaal domein voldoende gereserveerd als buffer om onvoorziene risico’s op te vangen. Daarom staan deze risicogebieden niet in onderstaande tabel.
Voor de overige risicogebieden gebruiken we de vrije algemene reserve als buffer. Financiële risico’s die ontstaan door de corona pandemie zijn meegenomen in onderstaande risico inschatting.

Tabel 1: financiële risico’s2

Risico

Gevolgen

Kans

Max financieel gevolg

Invloed

Juridische geschillen

Extra lasten; niet begroot

 50%

€ 3.000.000

36.02%

Informatievoorziening ten behoeve van de bedrijfsvoering

De kans op het stilvallen van de bedrijfsvoering of gevolgschade hiervan

5%

€ 12.620.000

14.97%

Verstrekte en gewaarborgde geldleningen

Verstrekken van renteloze geldleningen en betaling van borgstellingen

11%

€ 5.050.000

13.54%

 Prijsstijging  
 bouwmaterialen

 Risico dan prijzen meer stijgen  
 dan begroot

   25%

                 € 1.600.000

          9.58%

Vastgoed

Extra lasten; niet begroot

7%

€ 3.200.000

5.46%

Omgevingswet

Extra lasten; niet begroot

43%

€ 415.000

5.16%

Werkloosheidsuit-keringen, wachtgeld-verplichtingen personeel

Lasten van werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en loondoorbetalingen

50%

€ 400.000

4.79%

Corona effect op belastingen, leges en kermis inkomsten

Minder opbrengsten door toename van het aantal kwijtscheldingen en oninbaar verklaringen, minder ontvangen precario en toeristenbelasting, gemiste evenementen inkomsten (leges), minder opbrengsten kermis en minder standplaatsverhuur markt (non-food)

18%

€ 690.000

 2.98%

 Milieu

 Extra lasten; niet begroot

   32%

        € 325.000

           2.50%

Gemeenschappelijke regelingen

Extra lasten; niet begroot

9%

€ 880.000

           1.93%

Met bovenstaande risicoschatting hebben we  4.393.000[2] nodig om financiële tegenvallers op te vangen. We hebben € 16.170.000beschikbaar. Onze organisatie is dus prima in staat om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen. Ten opzichte van de vorige risicoanalyse ( 4.540.000) hebben we nu minder geld nodig om tegenvallers op te vangen.Hieronder staat bovenstaande informatie in cijfers en grafieken weergegeven.

Welke middelen zijn beschikbaar?
Tabel 2: Beschikbare weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer

Weerstand

Huidige capaciteit

Vrije algemene reserve

€ 14.229.000 [3]

Stille reserves

€ 1.941.000 [4]

Totale weerstandscapaciteit

€ 16.170.000

Ratio weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandscapaciteit   € 16.170.000   = 3,7          
Benodigde weerstandscapaciteit      €   4.393.000

Grafiek 1 Ratio weerstandsvermogen

Onderstaande grafiek (2) geeft een weergave van de ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit sinds 2016.

Tabel 3: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

Het ratio van onze gemeente valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

[1]  Voor de grondexploitaties is de laatste analyse uitgevoerd per 1 april 2021 (ten behoeve van de jaarrekening 2020)
[2]  Dit bedrag is inclusief corona gerelateerde risico’s.
[3] Stand cf begroting per 1-1-2022
[4] Stand stille reserves per 31-12-2020

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59