Financiën

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

- = batig saldo

Omschrijving

Nummer

2022

2023

2024

2025

reserve

Totaal saldo van baten en lasten

680.240

552.538

499.601

-370.774

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

Bijdrage uit de reserve gevolgen reorganisatie 2005

R211

0

0

0

-87.014

0

0

0

-87.014

Taakveld 63

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021)

-82.000

-84.050

0

0

-82.000

-84.050

0

0

Taakveld 66

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021)

-61.500

0

0

0

-61.500

0

0

0

Taakveld 81

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Implementatie omgevingswet

-55.000

0

0

0

- Invoering omgevingswet 

-90.000

-98.000

-26.000

0

-145.000

-98.000

-26.000

0

Taakveld 82

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

-405.853

-348.988

-163.215

-166.479

-405.853

-348.988

-163.215

-166.479

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-694.353

-531.038

-189.215

-253.493

Bijdragen uit reserves - structureel

Taakveld 0.3

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

R314

-5.994

-5.994

-5.994

-5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

R344

-7.612

-7.612

-7.612

-7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

R350

-2.604

-2.604

-2.604

-2.604

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

R320

-4.197

-4.197

-4.197

-4.197

-20.407

-20.407

-20.407

-20.407

Taakveld 0.4

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

R211

- Kosten garantiesalarissen

-48.032

-16.585

-10.650

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

R315

-16.036

-16.036

-16.036

-9.231

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

R325

-3.265

0

0

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

R304

-29.813

-29.813

-29.813

-29.813

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

R219

- Kosten automatisering

-898.646

-781.628

-793.069

-631.431

-995.792

-844.062

-849.568

-670.475

Taakveld 0.5

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

R220

- Rente geldlening Best Vooruit

-8.589

-8.427

-8.258

-8.081

- Aflossing geldlening Best Vooruit

-3.349

-3.511

-3.680

-3.857

-11.938

-11.938

-11.938

-11.938

Taakveld 11

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

R303

-12.685

-12.685

-12.685

-12.685

-12.685

-12.685

-12.685

-12.685

Taakveld 21

Bijdrage uit dekkingsreserve Slowlane

R351

-25.413

-25.413

-25.413

-25.413

Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte

R352

-18.929

-18.929

-18.929

-18.929

Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer

R355

-343.397

-421.730

-421.730

-421.730

Bijdragen uit de reserve wegbeheer:

R222

- Storting in DR wegbeheer 

-2.304.205

-1.654.205

-1.204.205

-1.704.205

-2.691.944

-2.120.277

-1.670.277

-2.170.277

Taakveld 22

Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage

R306

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

Taakveld 42

Basisscholen, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

R317

-19.798

-19.798

-19.798

-19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

R318

-21.085

-21.085

-21.085

-21.085

Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1

R319

-5.121

-5.121

-5.121

-5.121

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

R334

-55.219

-55.219

-55.219

-55.219

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten

R339

-72.959

-72.959

-72.959

-72.959

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

R347

-11.858

-11.858

-11.858

-11.858

Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

R321

-29.495

-29.495

-29.495

-29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

R323

-31.045

-31.045

-31.045

-31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

R337

-57.481

-57.481

-57.481

-57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

R338

-4.637

-4.637

-4.637

-4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

R343

-2.248

-2.248

-2.248

-2.248

-310.946

-310.946

-310.946

-310.946

Taakveld 43

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

R313

-7.161

-7.161

-7.161

-7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

R327

-6.358

-6.358

-6.358

-6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

R348

-1.656

-1.656

-1.656

-1.656

-15.175

-15.175

-15.175

-15.175

Taakveld 52

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

R332

-7.348

-7.348

-7.348

-7.348

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-29.298

-29.298

-29.298

-29.298

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

R356

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

R220

-120.000

-1.260.000

-760.000

-125.000

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

R305

-31.132

-31.132

-31.132

-31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

R331

-3.389

-3.389

-3.389

-3.389

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

R333

-14.456

-14.456

-14.456

-14.456

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-77.646

-77.646

-77.646

-77.646

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

R357

-39.055

-41.455

-41.455

-41.455

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10

R322

-12.295

-12.295

-12.295

-12.295

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

R342

-3.286

-3.286

-3.286

-3.286

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

R336

-147.205

-147.205

-147.205

-147.205

Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70

R310

-2.269

0

0

0

-494.879

-1.635.010

-1.135.010

-500.010

Taakveld 56

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

R346

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

Taakveld 57

Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen

R358

-45.880

-57.547

-69.213

-80.880

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

R224

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

Bijdrage uit reserve speelelementen:

R223

-33.739

-33.739

-33.739

-33.739

-254.619

-266.286

-277.952

-289.619

Taakveld 61

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

R349

-4.923

-4.923

-4.923

-4.923

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

R335

-3.834

-3.834

-3.834

-3.834

-8.757

-8.757

-8.757

-8.757

Taakveld 62

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173

R330

-38.839

-32.792

-8.128

0

Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer

R341

-36.116

-36.116

-32.755

-19.657

-74.955

-68.908

-40.883

-19.657

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

-4.931.819

-5.354.173

-4.393.320

-4.069.668

Totaal bijdragen uit reserves

-5.626.172

-5.885.211

-4.582.535

-4.323.161

Stortingen in reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005

0

0

0

87.014

0

0

0

87.014

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

0

0

0

87.014

Stortingen in reserves - structureel

Taakveld 0.4

Storting in egalisatiereserve ICT:

R219

- Storting tlv exploitatie

509.393

514.287

519.230

524.222

509.393

514.287

519.230

524.222

Taaklveld 0.5

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

2.627

2.381

2.124

1.857

2.627

2.381

2.124

1.857

Taakveld 21

Storting in reserve wegbeheer:

R222

- Storting tlv exploitatie

500.744

514.514

550.000

566.500

Storting in dekkingsreserve wegbeheer

R355

2.300.000

1.650.000

1.200.000

1.700.000

2.800.744

2.164.514

1.750.000

2.266.500

Taakveld 52

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

R220

216.852

220.104

225.793

231.641

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

R356

0

640.000

0

125.000

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen

R357

120.000

620.000

760.000

0

336.852

1.480.104

985.793

356.641

Taakveld 57

Storting in reserve vervanging groen

R224

104.568

106.136

107.728

109.344

Storting in de dekkingsreserve vervanging groen

R358

175.000

175.000

175.000

175.000

Storting in reserve speelelementen

R223

34.893

34.893

34.893

34.893

314.461

316.029

317.621

319.237

Taakveld 73

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering:

R101

- Storting tlv exploitatie

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Totaal stortingen in reserves - structureel

4.039.077

4.552.315

3.649.768

3.543.457

Totaal stortingen in reserves

4.039.077

4.552.315

3.649.768

3.630.471

Totaal mutaties reserves

-1.587.095

-1.332.896

-932.767

-692.690

Geraamde resultaat (- = batig saldo)

-906.855

-780.358

-433.166

-1.063.464

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59