Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen die daarin worden verwacht.
Het gemeentelijk vastgoed wordt optimaal ingezet voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het vooral om op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van beleidsdoelen van de gemeente. Hierin sterven we naar een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille, in combinatie met een verantwoorde beheersing van risico’s van de vastgoedportefeuille.

De gemeente bezit veel en divers vastgoed. Deze paragraaf gaat over het bebouwd vastgoed (panden). Het onbebouwd vastgoed (gronden in eigendom van de gemeente) wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.

Ontwikkeling vastgoedportefeuille

 • De gemeente bezit op 1 juli 2021 in totaal 65 vastgoedobjecten (panden).
 • Het gemeentelijk vastgoed is onderverdeeld in een aantal categorieën:
  • Beleidsondersteunend vastgoed
  • Vastgoed voor onderwijshuisvesting, kindcentra en multifunctionele accommodaties (MFA’s)
  • Vastgoed voor eigen huisvesting
  • Procesondersteunend of strategisch vastgoed
  • Commercieel en overig vastgoed

Dit is uitgedrukt in een percentage van het totale aantal panden en in onderstaand cirkeldiagram weergegeven.

In onderstaande tabel zijn het aantal panden per categorie weergegeven, de bruto vloeroppervlakte (BVO), de boekwaarde per 31-12-2020 en de WOZ waarde per 1-1-2021 (waardepeildatum 1-1-2020).

In onderstaande tabellen is de exploitatie van het vastgoed in beeld gebracht op basis van de begrote kosten en opbrengsten uit de programmabegroting 2021. In de categorieën onderwijshuisvesting en eigen huisvesting zijn er geen opbrengsten. Op het gebied van onderwijshuisvesting is de gemeente verplicht om de schoolgebouwen te verzekeren en de kosten voor belasting van onroerende zaken van schoolgebouwen te betalen. Voor de eigen huisvesting van de gemeente wordt intern geen huur in rekening gebracht. Vandaar dat er in deze categorie ook enkel kosten zijn.

0ntwikkelingen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

 • Basisschool De Zevensprong aan de Haktol wordt getransformeerd naar een IKC. Tijdens de werkzaamheden aan het gebouw gaan de leerlingen gebruik maken van de voormalige Wilhelminaschool.
 • Vanwege de verhuizing van Kindcentrum Platijn naar Dijkstraten komt het schoolgebouw aan de Johannes Vermeerstraat is eigendom van de gemeente. Hiermee hebben we vijf panden in bezit die leeg staan en in aanmerking komen voor een herontwikkelingsopgave. Het streven is om deze locaties daadwerkelijk af te stoten.
 • De ontwikkeling van één gezamenlijke nieuwe huisvesting voor Bestwijzer en de gemeente bevindt zich in de ontwerpfase. In deze fase werken we aan een schetsplan voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting.
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59