Financiën

Financiële foto

Financiële foto

Extra rijksmiddelen Jeugd
Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen het rijk en de VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,319 miljard extra beschikbaar. Eerder was al een bedrag van € 300 miljoen beschikbaar gesteld. De structurele bekostiging vanaf 2023 wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Wel is overeengekomen dat gemeenten 75% van deze stelpost over de jaren 2023-2025 in de meerjarenraming mag opnemen. Hiermee is rekening gehouden in onderstaande tabel.

Op basis van actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben herijkingen van verschillende budgetten plaatsgevonden. Binnen het onderdeel jeugd zijn aanpassingen doorgevoerd van onder andere de budgetten op het gebied van persoonsgebonden budget, lasten regionale inkoop, integrale toegang, preventief jeugdbeleid en individuele voorzieningen. Binnen het onderdeel WMO hebben actualisaties plaatsgevonden van de budgetten ten behoeve van onder andere begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en algemene voorzieningen welzijn. Binnen het onderdeel Inkomen heeft herijking van de participatiewet uitkeringen plaatsgevonden. In de oorspronkelijke meerjarenraming 2022-2024 werd rekening gehouden met een matig herstel van de economie als gevolg van COVID-19. De praktijk leert dat het werkelijk aantal uitkeringsdossiers achter blijft op de prognose. Het effect van de coronacrisis is vertraagd en is mogelijk ook minder sterk dan verwacht. De economie is ook veerkrachtiger dan het CPB aanvankelijk had voorspeld. Dit heeft ertoe geleid dat voor het begrotingsjaar 2022 e.v. de verwachte aantallen uitkeringsdossiers naar beneden zijn bijgesteld. In de financiële verschillenanalyse van het programma sociaal domein worden de relevante aanpassingen weergegeven.

Financieel overzicht 2022 - 2025
Het saldo van € 1.032.000 in 2022 e.v. uit bovenstaande tabel wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo en is verwerkt in de financiële foto hieronder. Bij de bespreking van de kaderbrief 2022 in juni 2021 is bij de actualisatie van de herverdeling van het gemeentefonds rekening gehouden met maatstaven met als basisjaar 2017. Inmiddels heeft een herberekening plaatsgevonden naar het basisjaar 2019. Dit heeft een structureel nadelig effect en is reeds verwerkt.

Extra verhoging OZB over de jaren 2023-2026
Bij de behandeling van de kaderbrief 2022 is gesproken over een extra OZB verhoging van 4% voor de jaren 2022-2025. De gemeenteraad heeft aangegeven dit voorstel opnieuw te behandelen bij de behandeling van deze begroting. Op basis van de geactualiseerde financiële foto stelt het college voor deze verhoging in te voeren voor de jaren 2023-2026. De gevolgen van het verschuiven van 2022 naar 2023 zijn verwerkt in onderstaand overzicht.

 
Het college wil graag tot uitvoering komen om de verkeersveiligheid in Best te verbeteren. Hiervoor wordt een investering gevraagd van
€ 360.000. Over de exacte besteding hiervan vindt nadere besluitvorming plaats. Ook staat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op de agenda. Dit betreffen 3 scholen: IKC Zevensprong, Nieuwe school Aarlesche Erven en IKC Bricks. In deze begroting is rekening gehouden met een gefaseerde uitvoering hiervan. Gesprekken hierover vinden momenteel plaats met Best Onderwijs. Daarnaast zijn alle budgetten geïndexeerd (zie de financiële uitgangspunten) en zijn budgetten geactualiseerd dat leidt tot diverse mutaties die zijn samengevat in de post 'overige mutaties'. Met name in het jaar 2025 zijn de effecten van een bijgestelde indexering ten opzichte van voorgaand jaar zichtbaar. Dit levert een extra voordeel op.

Het college stelt aan u voor om de voorgestelde inzet van de vrije algemene reserve bij de kaderbrief 2022 terug te draaien omdat het begrotingssaldo 2022-2024 dit toelaat.

Toekomstige ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen zijn op basis van besluitvorming al redelijkerwijs in te schatten. Vanaf 2026 ontstaan er extra structurele  lasten als gevolg van het project 'samen gaan' van circa € 250.000 en volgen extra kapitaalslasten van € 250.000.

Toelichting 1e begrotingswijziging 2022
Op 21 september 2021 is het Prinsjesdag geweest. Hierbij zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. In deze stukken staan de plannen voor het komend jaar en hoe deze bekostigd worden. Vervolgens worden de gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds berekend. De gevolgen van de septembercirculaire 2021 zijn voor de gemeente Best positief. Het geraamde accres 2022 wordt ten opzichte van 2021 opwaarts bijgesteld. Dit komt door zowel hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling alsmede door een positieve volumeontwikkeling. Ook de accrestranches in de jaren na 2022 worden opwaarts bijgesteld. Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door COVID-19 heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering. Voor onze gemeente betekent dit voor 2022 een positieve bijstelling van € 400.000. Het college stelt voor om deze middelen te reserveren voor de extra uitgaven rondom COVID-19 die de gemeente heeft. Verder worden een aantal gevolgen van de septembercirculaire direct geoormerkt voor het daarvoor bestemde doel. Dit betreft met name extra middelen in 2022 in verband met COVID-19. Per saldo leidt de septembercirculaire 2021 tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 300.000 in 2022 tot € 600.000 in 2025.

Jaarlijks wordt door de griffie de cursus 'Politiek actief' georganiseerd. Ook nemen de kosten van Notubiz toe door een toename van online vergaderingen. Er is structureel budget nodig om voorgenoemde uitgaven uit te bekostigen.

Verloop vrije algemene reserve
In onderstaande tabel is het verloop van de vrije algemene reserve grafisch weergegeven over de periode van 2018-2024. De mutaties zijn gebaseerd op besluitvorming door uw raad. Dit betekent dat verwachte jaarresultaten 2021 - 2025 hier nog niet in zijn verwerkt. Ook de hierboven genoemde 1e wijziging 2022 is niet meegenomen in dit overzicht.

De afname in de periode 2019-2021 heeft o.a. te maken met de ontwikkeling van MFA Dijkstraten, afwikkeling minnelijk geschil en de dekking van de Slowlane.  In de bijlage is een nadere specificatie opgenomen van de vrije algemene reserve. Ook verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59